Polityka prywatności - Szkolenia Rzeszów – Excel, Power BI, Transport i Spedycja – ISOFT

Polityka prywatności ISOFT Grzegorz Lasek
z siedzibą w Rzeszowie ul. Piwonii 12; 35-604 Rzeszów,
NIP: 813-29-09-504, REGON: 690584854

Wprowadzenie
ISOFT Grzegorz Lasek z siedzibą w Rzeszowie, ul. Piwonii 12; 35-604 Rzeszów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 813-290-95-04, REGON: 690584854 oraz posiadający wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 11699 przykłada dużą wagę do Twojej prywatności. Czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. ISOFT Grzegorz Lasek przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ISOFT Grzegorz Lasek jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których ISOFT Grzegorz Lasek przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. ISOFT Grzegorz Lasek realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane ISOFT Grzegorz Lasek jako administratora danych osobowych:
ISOFT Grzegorz Lasek z siedzibą w Rzeszowie, ul. Piwonii 12; 35-604 Rzeszów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 813-290-95-04, REGON: 690584854 oraz posiadający wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 11699.
W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza ISOFT Grzegorz Lasek?
Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których ISOFT Grzegorz Lasek przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.
Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).
Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez ISOFT Grzegorz Lasek lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. zgłaszanie na szkolenie)

Informacje ogólne
Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe ISOFT Grzegorz Lasek lub korzystające z usług świadczonych przez ISOFT Grzegorz Lasek drogą elektroniczną, które nazywamy dalej łącznie „Serwisami”, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Cookies
W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów ISOFT Grzegorz Lasek. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:
 utrzymanie sesji użytkownika;  zapisanie stanu sesji użytkownika;  umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania
 zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;  monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:
 przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;  zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;  przywrócenie sesji użytkownika  zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;  sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;  umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja „zapamiętaj mnie”);  dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;  ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;  przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;  wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;  wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

ISOFT Grzegorz Lasek korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
 monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;  zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;  ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisów ISOFT Grzegorz Lasek;  kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;  kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;  badanie zapisów na newslettery;  wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;  wykorzystanie narzędzia do komunikacji;  integracja z portalem społecznościom;  płatności internetowe.

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:
 Google Analytics (więcej infomracji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);  Gemius (więcej informacji na stronie: www.gemius.pl);  Ataxo (więcej informacji na stronie: www.ataxo.pl);  Comscore (więcej informacji na stronie: www.comscore.)  Quartic (więcej informacji na stronie: www.quartic.pl)  Livechat (więcej informacji na stronie: www.livechatinc.com)  Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez ISOFT Grzegorz Lasek lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w dokumencie „Jak zarządzać plikami cookies” – kliknij tutaj. ISOFT Grzegorz Lasek zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.
Logi dostępowe
Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.
Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
Podstawy prawne przetwarzania
W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisów ISOFT Grzegorz Lasek możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:
– dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;
– dane osobowe osób, które korzystają z naszych serwisów internetowych i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy;
– niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Poza danymi, o których była mowa w poprzedniej powyżej Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez ISOFT Grzegorz Lasek lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. internetowych serwisów zakupowych), od osób fizycznych, które kontaktują się z ISOFT Grzegorz Lasek w
celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów ISOFT Grzegorz Lasek.
Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Podstawy prawne przetwarzania
Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do ISOFT Grzegorz Lasek lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.
Przetwarzanie danych osobowych klientów ISOFT Grzegorz Lasek i potencjalnych klientów

ISOFT Grzegorz Lasek przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów, podmiotów współpracujących. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami ISOFT Grzegorz Lasek niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się ISOFT Grzegorz Lasek. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe.

Podstawy prawne przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:
– usprawiedliwionym interesie ISOFT Grzegorz Lasek jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, w tym czynności dot. analizy korzystania z usług, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)
– zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)
– wykonania zawartej umowy
– obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości), obowiązek przekazania danych do ZUS lub NFZ.
Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:
– usprawiedliwionym interesie ISOFT Grzegorz Lasek jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych)
Jak długo przetwarzamy dane osobowe?
Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez ISOFT Grzegorz Lasek. W obowiązujących w ISOFT Grzegorz Lasek politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:
1) w przypadku, gdy ISOFT Grzegorz Lasek przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
2) w przypadku, gdy ISOFT Grzegorz Lasek przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
3) przypadku, gdy ISOFT Grzegorz Lasek przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład obowiązana zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Danych osobowych,
4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?
ISOFT Grzegorz Lasek nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.
Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?
Osoby fizyczne posiadają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a ISOFT Grzegorz Lasek jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
glasek@isoft.biz.pl Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.
Dostęp do danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: glasek@isoft.biz.pl
Zmiana danych osobowych
Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza ISOFT Grzegorz Lasek można dokonać poprzez wysłanie maila na adres emai: glasek@isoft.biz.pl lub – w odpowiednich przypadkach – skontaktowanie się z nami za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji lub zmianę danych osobowych przechowywanych w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.
Wycofanie zgody
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres glasek@isoft.biz.pl
Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:
 przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,  dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.
Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych
W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres glasek@isoft.biz.pl Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ISOFT Grzegorz Lasek albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez ISOFT Grzegorz Lasek. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć wyrażamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres glasek@isoft.biz.pl
Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.
Osoby, których dane osobowe przetwarza ISOFT Grzegorz Lasek, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa).
Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie ISOFT Grzegorz Lasek, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe: ISOFT Grzegorz Lasek ul. Piwonii 12; 35-604 Rzeszów tel. 17 77 88 440 Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?
ISOFT Grzegorz Lasek zapewnia iż dokonuje regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli ISOFT Grzegorz Lasek będzie związana takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Co nas wyróżnia?

Personalizacja szkoleń

Wychodząc naprzeciw oczekiwań klientów starannie przygotowujemy programy szkoleniowe tak aby szkolenie było idealną odpowiedzią na wymogi uczestników. Wyróżnia nas przeprowadzana indywidualna analiza potrzeb Klienta, na podstawie której dostosowujemy charakter szkolenia do oczekiwań uczestników, uwzględniając ich kompetencje. Dzięki takiemu procesowi gwarantujemy sukces i pełne zadowolenie uczestnika szkolenia.

Trenerzy

Pragnąc zapewnić naszym klientom wysoką jakość organizowanych przez nas szkoleń współpracujemy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Praktycy, specjaliści, informatycy, certyfikowani trenerzy i egzaminatorzy to nasz główny aut.

Zespół

Największą wartością naszej firmy to zespół – który tworzą ludzie z pasją i wielkim zaangażowaniem. To profesjonaliści, eksperci w swojej dziedzinie pracy. Jesteśmy zespołem który opiera rozwiązania na doświadczeniach i efektywności.

Doświadczenie

Autorskie programy szkoleniowe opierają się na wiedzy i dokonaniach uznanych trenerów w swoich dziedzinach gwarantują nam najwyższą jakość świadczonych usług. Wysoka efektywność zajęć pozwala uczestnikom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.