DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 – 2020
„Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF”
wartość dofinansowania: 1 432 884,00 zł
całkowita wartość inwestycji: 12 081 465,00 zł

 

Informacje o projekcie

Projekt „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.7 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2021 – 30.06.2023

 

Obszar realizacji projektu: teren województwa podkarpackiego, w gminach wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn

 

Wartość projektu: 12 081 465,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 10 269 245,25 PLN

 

Cel główny projektu:

Celem głównym Projektu jest utworzenie 195 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do 30.06.2023 r. oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie ROF, poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje i środki finansowe umożliwiające otwarcie własnej działalności gospodarczej do 30.06.2023 r.

 

Do kogo adresowany jest projekt:

Uczestnikiem Projektu może być wyłącznie osoba fizyczna bezrobotna lub bierna zawodowo, zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego, w gminach wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w wieku co najmniej 30 lat i więcej, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, w tym osoby należące do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osoba w wieku 50 lat i więcej,
 • osoba długotrwale bezrobotna,
 • osoba z niepełnosprawnościami,
 • osoba o niskich kwalifikacjach,
 • kobieta,

oraz

bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat niekwalifikujący się do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

 

Do projektu kwalifikują się osoby, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Kryteria premiujące:

 • bezrobotny/ bierny zawodowo rodzic/ opiekun prawny co najmniej trójki dzieci w wieku do 18 roku życia,
 • rolnik/ członek rodziny rolnika podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, który chce odejść z rolnictwa.

 

W ramach projektu oferujemy:

 • bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie jednostkowej 23 050,00 zł
 • wsparcie pomostowe przez 12-mcy w wysokości 2 600,00 zł/m-c
 • bezpłatne wsparcie szkoleniowe z przedsiębiorczości
 • dodatkowe wsparcie:
 • zwrot kosztu opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
 • materiały szkoleniowe
 • platforma z dostępem do materiałów
 • wyżywienie

Aktualności

14.09.2021 r.

Informacja dotycząca dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów

 

Kandydat, który dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie dostarcza następujące dokumenty rekrutacyjne:

 • Formularz rekrutacyjny projektu „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – (obowiązkowo dla wszystkich):
  1. w wersji papierowej
  2. w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową (np. na płycie CD/DVD lub pendrive). Jeżeli wypełniany jest elektronicznie/komputerowo to zapisujemy w formacie pliku tekstowego np. MS Word, Open Office itp. z rozszerzeniem (.doc/.docx/.odt). Jeżeli wypełniany jest odręcznie, wymagany jest skan do pliku z rozszerzeniem .pdf. Zapisany plik powinien być nazwany Nazwiskiem i Imieniem Kandydata np.: Kowalski Jan.docx.,
 • Oświadczenie Kandydata do projektu dotyczące statusu na rynku pracy – stanowiące załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego – (obowiązkowo dla wszystkich),
 • Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych – stanowiące załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego – (obowiązkowo dla wszystkich),
 • Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów premiujących – stanowiące załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego – (obowiązkowo dla wszystkich),
 • Oświadczenie Kandydata do projektu o ubezpieczeniu/braku ubezpieczenia w KRUS – stanowiące załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego – (obowiązkowo dla wszystkich),
 • Oświadczenie Kandydata do projektu o uczestnictwie w jednym projekcie – stanowiące załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego – (obowiązkowo dla wszystkich),
 • Oświadczenie o poinformowaniu Kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie – stanowiące załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego – (obowiązkowo dla wszystkich),
 • Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis – stanowiące załącznik nr 7 do Formularza rekrutacyjnego – (obowiązkowo dla wszystkich),
 • Kandydat jest zobowiązany dołączyć do Formularza rekrutacyjnego następujące załączniki potwierdzające jego status na rynku pracy, w tym:
 1. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna (Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego). Oznacza to, że Uczestnik nie może otrzymać pierwszej formy wsparcia później niż 30 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, chyba że przedstawi nowe zaświadczenie.
 2. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna/Osoba bierna zawodowo (Zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z późn. zm. – Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia, a w przypadku osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP – w ostatnich minimum 12 miesiącach, wydane przez ZUS nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego). Oznacza to, że Uczestnik nie może otrzymać pierwszej formy wsparcia później niż 30 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, chyba że przedstawi nowe zaświadczenie.
 3. Rolnik/członek rodziny rolnika podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, który chce odejść z rolnictwa (gospodarstwo rolne poniżej 2 ha) (Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego) oraz (Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego). Oznacza to, że Uczestnik nie może otrzymać pierwszej formy wsparcia później niż 30 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, chyba że przedstawi nowe zaświadczenie.
 4. Osoby powołujące się na status osoby niepełnosprawnej – Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez uprawniony organ lub dokumentu równoważnego, opatrzona adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, z datą i czytelnym podpisem.

 

UWAGA!

Każdy kandydat jest zobowiązany dołączyć:

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (jako oryginał) o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie ostatnich pełnych 12 – tu miesięcy przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego, wydane w odpowiedzi na wniosek o wydanie zaświadczenia – zgodnie z załączonym wzorem do Formularza rekrutacyjnego – wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego

 

10.09.2021 r.

Informacja o punktach rekrutacyjnych

 

Firma ISOFT Grzegorz Lasek informuje o dodatkowym punkcie rekrutacyjnym w ramach projektu „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF”:

 

Gmina Świlcza – Urząd Gminy w Świlczy

Adres: 36-072 Świlcza 168, pokój 211

 

Poniżej zamieszczamy informację o pozostałych punktach rekrutacyjnych:

 

Gmina Boguchwała – budynek Spichlerza w Boguchwale
Adres: 36-040 Boguchwała, Plac Rynek 1
Tel. 790 702 252

 

Gmina Czarna – budynek administracyjny przy Zagrodzie Garncarskiej w Medyni Głogowskiej
Adres: 37-126 Medynia Głogowska 382
Tel. 887 821 424

 

Gmina Czudec – budynek Centrum bezpieczeństwa i integracji społecznej w Czudcu
Adres: 38-120 Czudec, ul. św. Marcina 3

 

Gmina Lubenia – Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni – filia w Straszydlu
Adres: 36-042 Straszydle 405
Tel. 790 702 930

 

Gmina Krasne – budynek dawnego Domu Ludowego
Adres: 36-007 Malawa 525
Tel. 790 702 183

 

Biuro Projektu ISOFT Grzegorz Lasek
Adres: 35-304 Rzeszów, al. Sikorskiego 13
Tel. 575 260 610

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od 13.09.2021 r. do 24.09.2021 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w ww. punktach.

 

27.08.2021 r.

Ogłoszenie o rekrutacji do Projektu

 

Informujemy, że w dniu 13.09.2021 r. rozpoczynamy rekrutację do Projektu pn. „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF”.

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w terminie od 13.09.2021 r. do 24.09.2021 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w poszczególnych punktach rekrutacyjnych:

 

 1. Gmina Boguchwała – budynek Spichlerza w Boguchwale
  Adres: 36-040 Boguchwała, Plac Rynek 1
 2. Gmina Czarna – budynek administracyjny przy Zagrodzie Garncarskiej w Medyni Głogowskiej
  Adres: 37-126 Medynia Głogowska 382
 3. Gmina Czudec – budynek Centrum bezpieczeństwa i integracji społecznej w Czudcu
  Adres: 38-120 Czudec, ul. św. Marcina 3
 4. Gmina Lubenia – Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni – filia w Straszydlu
  Adres: 36-042 Straszydle 405
 5. Gmina Krasne – budynek dawnego Domu Ludowego
  Adres: 36-007 Malawa 525
 6. Biuro Projektu ISOFT Grzegorz Lasek
  Adres: 35-304 Rzeszów, al. Sikorskiego 13

 

26.08.2021 r.

Zapraszamy do udziału w Projekcie

 

Informujemy, iż w dniu 26.08.2021 r. udostępnione zostały dokumenty dotyczące udziału w projekcieInkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF” realizowanym przez ISOFT Grzegorz Lasek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.7 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

 Zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją. Zwracamy szczególną uwagę na konieczność zapoznania się z zapisami Regulaminu.

Dokumenty do pobrania

Poniżej przedstawiamy dokumenty rekrutacyjne obowiązujące w ramach realizowanego projektu pn. „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF”.

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

1.0.0.0 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

1.1.0.1 Załącznik nr 1 do regulaminu – Formularz Rekrutacyjny

1.1.1 Załącznik nr 1 – Oświadczenie o statusie na rynku pracy

1.1.2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych

1.1.3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriow premiujących

1.1.4 Załącznik nr 4 – Oświadczenie KRUS

1.1.5 Załącznik nr 5 – Oświadczenie o uczestnictwie w jednym projekcie

1.1.6 Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przyjętych kryteriach kwalifikacji

1.1.7 Załącznik nr 7 – Oświadczenie_pomoc de minimis

 

 

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

1.1.0.2 Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa

1.1.0.3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych

1.1.0.4 Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

1.1.0.5 Załącznik nr 5 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

1.1.0.6 Załącznik nr 6 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

1.1.0.7 Załącznik nr 7 – Karta oceny doradcy zawodowego

1.1.0.8 Załącznik nr 8 – Karta zbiorcza oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

1.1.0.9 Załącznik nr 9 – Wniosek o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

1.1.0.10 Załącznik nr 10 – Lista sektorów wykluczonych

 

 

INNE DOKUMENTY

 

1.1.8 Wzór druku US

1.1.9 Wzór druku ZUS

1.1.10 Wzór druku KRUS

2.1 Umowa uczestnictwa w projekcie

3.0.0.0 Regulamin przyznawania środkow finansowych na rozwój przedsiebiorczości

Rekrutacja

10.09.2021 r.

Informacja o punktach rekrutacyjnych

 

Firma ISOFT Grzegorz Lasek informuje o dodatkowym punkcie rekrutacyjnym w ramach projektu „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF”:

 

Gmina Świlcza – Urząd Gminy w Świlczy

Adres: 36-072 Świlcza 168, pokój 211

 

Poniżej zamieszczamy informację o pozostałych punktach rekrutacyjnych:

 

Gmina Boguchwała – budynek Spichlerza w Boguchwale
Adres: 36-040 Boguchwała, Plac Rynek 1
Tel. 790 702 252

 

Gmina Czarna – budynek administracyjny przy Zagrodzie Garncarskiej w Medyni Głogowskiej
Adres: 37-126 Medynia Głogowska 382
Tel. 887 821 424

 

Gmina Czudec – budynek Centrum bezpieczeństwa i integracji społecznej w Czudcu
Adres: 38-120 Czudec, ul. św. Marcina 3

 

Gmina Lubenia – Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni – filia w Straszydlu
Adres: 36-042 Straszydle 405
Tel. 790 702 930

 

Gmina Krasne – budynek dawnego Domu Ludowego
Adres: 36-007 Malawa 525
Tel. 790 702 183

 

Biuro Projektu ISOFT Grzegorz Lasek
Adres: 35-304 Rzeszów, al. Sikorskiego 13
Tel. 575 260 610

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od 13.09.2021 r. do 24.09.2021 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w ww. punktach.

 

27.08.2021 r.

Informacja o terminie rekrutacji

 

ISOFT Grzegorz Lasek informuje o terminie rekrutacji do Projektu pn. „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF”.

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w terminie od 13.09.2021 r. do 24.09.2021 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w poszczególnych punktach rekrutacyjnych:

 1. Gmina Boguchwała – budynek Spichlerza w Boguchwale
  Adres: 36-040 Boguchwała, Plac Rynek 1
 2. Gmina Czarna – budynek administracyjny przy Zagrodzie Garncarskiej w Medyni Głogowskiej
  Adres: 37-126 Medynia Głogowska 382
 3. Gmina Czudec – budynek Centrum bezpieczeństwa i integracji społecznej w Czudcu
  Adres: 38-120 Czudec, ul. św. Marcina 3
 4. Gmina Lubenia – Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni – filia w Straszydlu
  Adres: 36-042 Straszydle 405
 5. Gmina Krasne – budynek dawnego Domu Ludowego
  Adres: 36-007 Malawa 525
 6. Biuro Projektu ISOFT Grzegorz Lasek
  Adres: 35-304 Rzeszów, al. Sikorskiego 13

Kontakt

ISOFT Grzegorz Lasek

Al. Sikorskiego 13

35-304 Rzeszów

Tel: 575 260 610

E:mail: inkubatorsukcesu@isoft.biz.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 08.00 do 16.00

Co nas wyróżnia?

Personalizacja szkoleń

Wychodząc naprzeciw oczekiwań klientów starannie przygotowujemy programy szkoleniowe tak aby szkolenie było idealną odpowiedzią na wymogi uczestników. Wyróżnia nas przeprowadzana indywidualna analiza potrzeb Klienta, na podstawie której dostosowujemy charakter szkolenia do oczekiwań uczestników, uwzględniając ich kompetencje. Dzięki takiemu procesowi gwarantujemy sukces i pełne zadowolenie uczestnika szkolenia.

Trenerzy

Pragnąc zapewnić naszym klientom wysoką jakość organizowanych przez nas szkoleń współpracujemy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Praktycy, specjaliści, informatycy, certyfikowani trenerzy i egzaminatorzy to nasz główny aut.

Zespół

Największą wartością naszej firmy to zespół – który tworzą ludzie z pasją i wielkim zaangażowaniem. To profesjonaliści, eksperci w swojej dziedzinie pracy. Jesteśmy zespołem który opiera rozwiązania na doświadczeniach i efektywności.

Doświadczenie

Autorskie programy szkoleniowe opierają się na wiedzy i dokonaniach uznanych trenerów w swoich dziedzinach gwarantują nam najwyższą jakość świadczonych usług. Wysoka efektywność zajęć pozwala uczestnikom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.