Projekt „Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie”

Nr umowy: RPPK.07.01.00-18-0068/18

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy

Działania: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 do: 31.03.2020

Grupa docelowa:

• 130 Kobiet i 100 Mężczyzn • osoby bezrobotne (zarejestrowane lub niezarejestrowane w PUP), • powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin), • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3) – (max wykształcenie średnie z maturą), • osoby w wieku 50 lat i więcej, • zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego.

Cel projektu:

Celem Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 230 uczestników projektu, nabycie aktualnych kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, uzyskanie wiedzy z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy ,zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczestników zamieszkujących woj. podkarpackie do 31.03.2020 r.

W ramach projektu:

 • 6-miesięczny staż zawodowy, w ramach którego opłacamy: badania lekarskie; ubezpieczenie NNW; materiały na potrzeby stażu do 600,00 zł (100,00 zł na miesiąc) – np. na zakup niezbędnego stroju ochronnego lub materiałów zużywanych na danym stanowisku przez stażystę; stypendium stażowe w wysokości 1 033,70 zł za pełny miesiąc; ubezpieczenie ZUS w wysokości 288,94 zł ZUS; koszty dojazdu w wysokości do 100,00 zł za miesiąc
 • szkolenia zawodowe, uwzględniające potrzeby pracodawców i Uczestników: stypendium szkoleniowe (wysokość uzależniona od liczby godzin – średnio 372,00 zł + składki ZUS - 109,07 zł)
 • opracowanie i weryfikację IPD
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • poradnictwo grupowe

Projekt „Doświadczenie zawodowe i nowe kwalifikacje kluczem do zatrudnienia”

Nr umowy: RPPK.07.01.00-18-070/18

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy

Działania: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 do: 31.03.2020

Grupa docelowa:

• osoby bezrobotne (zarejestrowane lub niezarejestrowane w PUP), • powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin), • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3) – (maksymalnie wykształcenie średnie z maturą), • zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego.

Cel projektu:

Celem Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 100 uczestników projektu, uzyskanie kwalifikacji zawodowych zbieżnych z potrzebami rynku pracy, nabycie wiedzy z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczestników zamieszkujących woj. podkarpackie do 31.03.2020 r.

W ramach projektu:

 • kompleksowe wsparcie Uczestników w postaci 6-miesięcznego stażu zawodowego oraz szkolenia zawodowe
 • udział w doradztwie zawodowym
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • poradnictwo grupowe
 • zwrot kosztów dojazdu

Projekt „Droga do zatrudnienia”

Nr umowy POWR.01.02.02-18-0222/15-00

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu były osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, bierne zawodowo, niezarejestrowane w urzędach pracy, projektu zamieszkiwali (w rozumieniu KC) w woj. podkarpackim (WP). 50% uczestników stanowiły osoby z niepełnosprawnościami.

Cel projektu:

Celem głównym Projektu była aktywizacja zawodowa 50 jego Uczestników (w tym 23 kobiet) zamieszkujących województwo podkarpackie poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych w połączeniu ze zdobyciem doświadczenia zawodowego do 30.04.2017r.

W ramach projektu:

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe – 100%
 • Liczba osób, które podniosły wiedzę z zakresu poruszania się po rynku pracy – 104,17%
 • Liczba osób, które uzyskały doświadczenie zawodowe – 104,17%
 • Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu – 100%
 • Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – 100%
 • Liczba uzyskanych certyfikatów ze szkoleń zawodowych – 100%
 • Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 125%

Osiągnięte wskaźniki:

• Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych (osób niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach – założono poziom 43%, osiągnięto poziom 100,00%
• Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – osoby o niskich kwalifikacjach – założono poziom 36%, osiągnięto poziom 71,43%
• Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – osoby niepełnosprawne – założono poziom 17%, osiągnięto poziom 36,00%

Projekt „Nowe perspektywy”

Nr umowy RPPK.07.01.00-18-0191/16-00

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020

nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 RPO WP na lata 2014-2020,
Działanie nr 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Grupa docelowa:

- osoby bezrobotne
- osoby bierne zawodowe
- osoby poszukujące pracy
- osoby w wieku powyżej 29 roku życia
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych - na poziomie ISCED 3
- osoby zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego

W ramach projektu wsparciem objętych zostało:
61 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych (24 kobiety i 37 mężczyzn) oraz 21 osób biernych zawodowo (7 kobiet i 14 mężczyzn)

Cel projektu:

Celem głównym projektu było „Wzrost zdolności do zatrudnienia 80 Uczestników projektu zamieszkujących województwo podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 30.09.2018 r.”

Okres realizacji Projektu z umowy: od 01.10.2016 do 30.09.2018 – ze względu na osiągnięcie wszystkich wskaźników, projekt zakończony został 31.03.2018

W ramach projektu:

 • opracowanych zostało 82 Indywidualnych Planów Działania
 • wszyscy Uczestnicy wzięli udział w Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy
 • każdy Uczestnik skorzystał średnio z 6 godzin poradnictwa zawodowego
 • zorganizowane były spotkania z pośrednikiem pracy – średnio po 10 godzin
 • 81 osób wzięło udział w szkoleniach zawodowych, z czego aż 79 uzyskało wynik pozytywny
 • do dnia 6 marca 2018 r. staż zakończyło 81 Uczestników projektu.

Osiągnięte wskaźniki:

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – na poziomie 135,71%
2. Liczba osób, które uzyskały doświadczenie zawodowe – na poziomie 109,46%
3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – na poziomie 127,42%
4. Liczba osób, które uzyskały wiedzę z aktywnego osoby poruszania się po rynku pracy – na poziomie 100%
5. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – założono poziom 50%, osiągnięto poziom 68,30%

Projekt „Nowe umiejętności – szkolenia IT”

Nr umowy RPPK.09.03.00-18-0264/16-00

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

Okres realizacji Projektu: 01.05.2017 r. – 31.08.2018 r. ze względu na osiągnięcie wszystkich wskaźników, projekt zakończony został 31.05.2018 r.

Grupa docelowa:

• osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i/lub
• osoby w wieku 50 lat i więcej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych.

Cel projektu:

Celem głównym projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych 160 osób dorosłych w wieku 25 lat i więcej wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadające największe potrzeby w dostępie do edukacji, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych w ramach szkolenia  ECDL PROFILE DIGCOMP.

  W ramach projektu były prowadzone szkolenia komputerowe na 2 poziomach:

  1. ECDL PROFILE DIGCOMP 14 - poziom podstawowy. Wymiar godzinowy i program szkolenia był zgodny z wymogami Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Uczestnicy przystąpili do egzaminu po zakończeniu każdego z 5 modułów tj: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów.
Zaliczenie egzaminu umożliwia otrzymanie certyfikatu ECDL PROFILE DIGCOMP 14 potwierdzającym zdobyte umiejętności.

  2. ECDL PROFILE DIGCOMP 16 - poziom średniozaawansowany Wymiar godzinowy i program szkolenia był zgodny z wymogami Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Uczestnicy przystąpili do egzaminu po zakończeniu każdego z 5 modułów tj: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów.
Zaliczenie egzaminu umożliwia otrzymanie certyfikatu ECDL PROFILE DIGCOMP 16 potwierdzającym zdobyte umiejętności.

Osiągnięte wskaźniki:

1. Liczba osób które uzyskały kwalifikacje z zakresu TIK na poziomie podstawowym – na poziomie 111,11%
2. Liczba osób które uzyskały kwalifikacje z zakresu osoby TIK na poziomie średniozaawansowanym – na poziomie 111,11%
3. Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – na poziomie 111,11%
4. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – na poziomie 111,11%

Projekt „Własna firma szansą na trwałe zatrudnienie"

Nr Umowy RPPK.07.03.00-18-0051/15-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
Lider Projektu: ISOFT Grzegorz Lasek
Partner Projektu: Fundacja Akademia Obywatelska

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.08.2016 – 30.06.2018

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
województwo podkarpackie

Do kogo skierowany był Projekt?
Projekt skierowany był do osób powyżej 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które:
• zamieszkiwały woj. podkarpackie,
• były osobami bezrobotnymi oraz biernymi zawodowo,
• znajdowały się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należały do następujących grup:
• osoby w wieku od 50 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety,
• osoby niepełnosprawne,
• nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy.

W ramach Projektu wsparciem zostało objętych:
• 69 osób bezrobotnych (39 kobiet, 30 mężczyzn), w tym 43 osoby długotrwale bezrobotne (16 kobiet, 27 mężczyzn),
• 11 osób biernych zawodowo (8 kobiet, 3 mężczyzn),
• 18 osób w wieku powyżej 50 roku życia (6 kobiet, 12 mężczyzn),
• 6 osób z niepełnosprawnościami (1 kobieta, 5 mężczyzn).

71 osób pozostających bez pracy otrzymało bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany był do osób powyżej 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które:
• zamieszkiwały woj. podkarpackie,
• były osobami bezrobotnymi oraz biernymi zawodowo,
• znajdowały się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należały do następujących grup:
• osoby w wieku od 50 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety,
• osoby niepełnosprawne,
• nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Cel projektu:

Uzyskanie trwałego zatrudnienia przez 71 Uczestników Projektu z obszaru woj. podkarpackiego poprzez otwarcie własnej działalności gospodarczej do 30.06.2018 r.

Główny cel Projektu został osiągnięty przez następujące cele szczegółowe:
• podniesienie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, w tym opracowania biznesplanów przez 80 osób do 30.06.2018 r.,
• zapewnienie wsparcia finansowego niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej 71 Uczestnikom Projektu do 30.06.2018 r.,
• nabycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania firmą przez 71 Uczestników Projektu do 30.06.2018 r.,
• nabycie wiedzy z zakresu strategii marki w mediach społecznościowych przez 67 Uczestników Projektu do 30.06.2018 r.

W ramach projektu:

 • zrealizowano 320 godzin szkolenia z podstaw przedsiębiorczości,
 • zrealizowano 400 godzin doradztwa indywidualnego z zakresu opracowywania biznesplanów,
 • zostało opracowanych 80 biznesplanów,
 • zawarto 71 umów o udzielenie wsparcia finansowego,
 • zawarto 71 umów o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego,
 • zawarto 71 umów o świadczenie usług doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości,
 • zawarto 67 umów o świadczenie usług szkoleniowych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości,
 • zrealizowano 852 godziny doradztwa biznesowego,
 • zrealizowano 32 godziny szkolenia ze strategii marki w mediach społecznościowych,
 • utworzono 83 miejsca pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt "Nowe kwalifikacje szansą na rozwój zawodowy"

Nr umowy: RPPK.09.05.00-18-0042/17-00

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Okres realizacji Projektu: 01.04.2018 r. – 30.06.2019 r.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu są osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie), które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. podkarpackiego.

Cel projektu:

Celem Projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 102 osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych do 30.06.2019 r., zamieszkujących woj. Podkarpackie.

W ramach projektu:

 • Kurs "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy" – 40 osób
 • Szkolenie "Przewóz rzeczy niebezpiecznych (ADR + cysterny)" – 60 osób
 • Szkolenie "Monter suchej zabudowy"- 30 osób
 • Szkolenie "Monter instalacji fotowoltaicznych" – 20 osób

Kontakt

Barbara Rok

Kierownik Projektu

Diana Kruczek

Koordynator projektu

Co nas wyróżnia?

Personalizacja szkoleń

Wychodząc naprzeciw oczekiwań klientów starannie przygotowujemy programy szkoleniowe tak aby szkolenie było idealną odpowiedzią na wymogi uczestników. Wyróżnia nas przeprowadzana indywidualna analiza potrzeb Klienta, na podstawie której dostosowujemy charakter szkolenia do oczekiwań uczestników, uwzględniając ich kompetencje. Dzięki takiemu procesowi gwarantujemy sukces i pełne zadowolenie uczestnika szkolenia.

Trenerzy

Pragnąc zapewnić naszym klientom wysoką jakość organizowanych przez nas szkoleń współpracujemy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Praktycy, specjaliści, informatycy, certyfikowani trenerzy i egzaminatorzy to nasz główny aut.

Zespół

Największą wartością naszej firmy to zespół – który tworzą ludzie z pasją i wielkim zaangażowaniem. To profesjonaliści, eksperci w swojej dziedzinie pracy. Jesteśmy zespołem który opiera rozwiązania na doświadczeniach i efektywności.

Doświadczenie

Autorskie programy szkoleniowe opierają się na wiedzy i dokonaniach uznanych trenerów w swoich dziedzinach gwarantują nam najwyższą jakość świadczonych usług. Wysoka efektywność zajęć pozwala uczestnikom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.