Szkolenia VCC - Szkolenia Rzeszów – Excel, Power BI, Transport i Spedycja – ISOFT

VCC Logo Szkolenia VCC

Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych

Liczba godzin szkolenia: 80 h
Czas trwania egzaminu:
– 30 min część teoretyczna
– 30 min część praktyczna
Certyfikat VCC uprawnia do pracy w dziale kadr, spraw personalnych, zarządzania zasobami ludzkimi poszczególnych przedsiębiorstw. Moduł został przygotowany na Podstawie Programowej Kształcenia w zawodzie z dnia 7 lutego 2012 r. Zawód: technik ekonomista (331403), kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (2. Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych).
Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu prowadzenia spraw kadrowo – płacowych:
– posiada gruntowną, aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy oraz stosunków z niego wynikających;
– posiada wiedzę dotyczącą stwarzania warunków wszechstronnego i harmonijnego przyjmowania pracownika do pracy;
– nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
– potrafi określić czas pracy, wydawania świadectw pracy, urlopu wypoczynkowego;
– ustala poziom wynagrodzenia ze stosunku pracy, wynagrodzenia za czas niewykonania pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, świadczeń chorobowych dla pracowników;
– posiada znajomość wybranych programów do obsługi kadrowo- płacowej i ubezpieczeniowej i ogólnych zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej;
– posiada zdolność organizacji samodzielnego procesu pracy, jak i pracy w zespole.

Moduł prowadzenie spraw kadrowo – płacowych został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe.

Prowadzenie spraw rachunkowo – finansowych

Liczba godzin szkolenia: 80 h
Czas trwania egzaminu:
– 30 min część teoretyczna
– 30 min część praktyczna
Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu prowadzenia spraw rachunkowo – finansowych posiada wiedzę na temat:
– operacji matematycznych oraz statystycznych;
– aktów prawnych dotyczących rachunkowości;
– zakresu i funkcji rachunkowości;
– funkcjonowania kont księgowych, bilansowych, wynikowych;
– tworzenia zestawień obrotów i sald;
– organizacji rachunkowości;
– aktywów trwałych;
– kapitału własnego;
– kosztów w układzie rodzajowym;
– przychodów i kosztów finansowych oraz operacyjnych;
– sporządzania wyniku finansowego;
– podatków.

Moduł prowadzenie spraw rachunkowo – finansowych został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe.

Obsługa kas fiskalnych

Zalecana liczna godzin szkoleniowych – 40 h
Czas trwania egzaminu:
– 30 min część teoretyczna 30
– 35 min część praktyczna
Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu obsługi kasy fiskalnej:
– posługuje się podstawowymi pojęciami fiskalnymi,
– potrafi samodzielnie prowadzić sprzedaż w oparciu o kasę fiskalną,
– zna i prawidłowo stosuje obowiązki użytkownika kasy fiskalnej,
– użytkuje kasę fiskalną w zakresie sprzedaż, korekta paragonu (storno) i raportowanie,
– obsługuje podstawowe komunikaty błędu kasy oraz wymianę papieru,
– obsługuje program WF- Mag w zakresie sprzedaży, fakturowania i prowadzenia gospodarki magazynowej firmy.

Moduł obsługa kas fiskalnych został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe.

Techniki sprzedaży

Zalecana liczna godzin szkoleniowych – 30 h
Czas trwania egzaminu:
– 30 min część teoretyczna
– 30 min część praktyczna
Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu techniki sprzedaży:
– posiada zdolność nawiązywania kontaktów handlowych,
– potrafi zbudować profesjonalny wizerunek handlowca,
– stosuje mowę ciała w kontaktach handlowych,
– potrafi zbudować zaufanie klientów oraz tworzyć pozytywną atmosferę,
– potrafi rozpoznać i zbadać potrzeby klientów,
– posiada umiejętność prezentowania ofert handlowych, prowadzenia negocjacji cenowych, finalizowania sprzedaży.

Moduł techniki sprzedaży został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe.

Logistyk/ spedytor

Liczba godzin szkolenia: 70 godzin teorii, 60 godzin praktyki, 50 godzin IT, 60 godzin języka obcego branżowego
Czas trwania egzaminu:
– 60 min część teoretyczna
– 150 min część praktyczna
Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu logistyk/ spedytor:
– zna podstawy logistyki, zawierające genezę, przedmiot, obszary, strukturę
– orientuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw, relacji w łańcuchu dostaw, konfiguracji sieci logistycznej, projektowania sieci logistycznej metodą środka ciężkości,
– potrafi scharakteryzować transport, jego rodzaje, gałęzie i reguły Incoterms,
– potrafi scharakteryzować zarządzanie flotą transportową, wykazać elementy zarządzania flotą transportową, skalkulować jednostki ładunkowe, policzyć wskaźniki oceny efektywności transportu,
– orientuje się w charakterystyce spedycji, kosztami i cenami usług spedycyjnych,
– zna rynek usług logistycznych, podmioty branży TSL, Branży KEP,
– potrafi rozróżnić rodzaje i koszty zapasów, analizuje zapasy metodą ABC, XYZ,
– zna rodzaje magazynów, procesy magazynowe, dokumentację magazynową i obieg dokumentów, rodzaje opakowań,
– orientuje się w roli informacji w logistyce

Moduł logistyk/ spedytor został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe.

Opiekun dziecięcy

Liczba godzin szkolenia: 60 godzin teorii, 90 godzin praktyki, 30 godzin IT, 60 godzin języka obcego branżowego
Czas trwania egzaminu:
– 60 minut część teoretyczna
– 240 minut część praktyczna
Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu opiekun dziecięcy:
– potrafi zaplanować prace opiekuńcze, pielęgnacyjne i wychowawcze na podstawie obserwacji własne oraz rozmów z rodzicami,
– potrafi prowadzić zabawy uwzględniające właściwy rozwój dziecka,
– potrafi przygotować wybrane pomoce do zabaw i zajęć wychowawczych z dzieckiem,
– czuwa nad prawidłowym rozwojem bezpieczeństwa dziecka,
– wykonuje zabiegi higieniczno- pielęgnacyjne,
– przygotowuje posiłki zgodnie z normami prawidłowego żywienia,
– potrafią podawać leki,
– dba o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci.

Moduł opiekun dziecięcy został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe.

Cena: 39,99 zł/ h szkolenia

 

Opiekun osób starszych

Liczba godzin szkolenia: 60 godzin teorii, 69 godzin praktyki, 30 godzin IT, 60 godzin języka obcego branżowego
Czas trwania egzaminu:
30 min część teoretyczna
240 min część praktyczna
Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu opiekun osób starszych:
– zna zagadnienia z podstaw psychologii, gerontologia, podstawy psychiatrii,
– potrafi przygotować posiłki zgodnie z normami prawidłowego żywienia,
– zna podstawy higieny i pielęgnacji, zasady pierwszej pomocy i obsługi medycznej,
– orientuje się w etyce zawodu opiekuna,
– zna wiadomości z zakresu BHP i zasad przeciwpożarowych,
– posiada umiejętność obsługi komputera, oprogramowania użytkowego, narzędzi i urządzenia do przetwarzania informacji.

Moduł opiekun osób starszych został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe.

Pracownik HR

Zalecana liczba godzin szkolenia 56 h
Czas trwania egzaminu:
30 min część teoretyczna
30 min część praktyczna
Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu pracownik HR powinien:
– tworzyć opisy stanowisk pracy,
– skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
– kontrolować przebieg rozmowy,
– aktywnie słuchać pracownika,
– zastosować i w praktyce wykorzystywać narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi,
– nawiązać trwałe relacje z pracownikami,
– rozpoznać słabe i mocne strony pracownika,
– określać definicje kompetencji,
– określać definicje organizacyjne i stanowiskowe,
– wyznaczać kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa,
– pracować w zakresie budowy modeli kompetencji w oparciu o kulturę organizacyjną,
– określać strukturę kompetencyjną,
– posiadać podstawową wiedzę w zakresie programowania neurolingwistycznego,
– wdrażać system ocen okresowych,
– znać rodzaje metod oceny pracowników,
– definiować motywację i potrafić zaspokajać potrzeby pracowników,
– znać różne teorie motywacyjne,
– potrafić zastosować pozapłacowe elementy motywowania,
– potrafić wartościować stanowiska pracy.

Moduł pracownik HR został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe.

Organizator ruchu turystycznego

Organizator ruchu turystycznego
Zawód zgodny z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (numer 4221).
Liczna godzin szkolenia 60 godzin teorii, 50 godzin praktyki, 50 godzin IT, 60 godzin języka obcego branżowego
Czas trwania egzaminu:
60 min część teoretyczna
120 min część praktyczna
Posiadacz certyfikatu VCC w zawodzie Organizator ruchu turystycznego jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– obsługi klientów w biurze podróży,
– prowadzenie działalności gospodarczej związanej z zarządzaniem agencją turystyczną,
– pracy w dziale produktu,
– przygotowywania opisów destynacji do katalogów,
– współpracy z hotelami w zakresie rezerwacji miejsc,
– współpracy z przewoźnikami.

Moduł organizator ruchu turystycznego został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe.

Barman

Liczba godzin szkolenia 64 h
Czas trwania egzaminu:
30 min część teoretyczna
45 min część praktyczna
Moduł barman skierowany do osób przygotowujących się do zawodu barmana. Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
– rozliczanie pobranych surowców, półproduktów, wyrobów gotowych i towarów handlowych,
– inkasowanie należności, rozliczanie dziennego utargu, prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
– utrzymywanie porządku i czystości na stanowisku pracy oraz przestrzeganie wymogów sanitarnych i BHP,
– współpraca z innymi pracownikami lokalu, tj. pracownikami kuchni, kelnerami, kierownikiem,
– przekazywanie informacji innym pracownikom, mające na celu utrzymanie płynności funkcjonowania baru,
– ocena jakości wykonywanych czynności zawodowych,
– kontrola dat przydatności do spożycia artykułów spożywczych,
– przestrzeganie procedur zarządzania jakością wg obowiązujących w zakładzie standardów i procedur wewnętrznych,
– ustalanie w czasie kolejności wykonywania powierzonych zadań, zgodnie z aktualną sytuacją w miejscu pracy – liczba gości, liczba obecnych pracowników, konstrukcja grafiku pracy,
– organizowanie pracy na zajmowanym stanowisku zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
– przyjmowanie ilościowe towarów handlowych, surowców, półproduktów i wyrobów kulinarnych do baru oraz ich przechowywanie w odpowiednich warunkach,
– sporządzanie i serwowanie napojów bezalkoholowych i zagranicznych oraz własnych przepisów,
– posługiwanie się maszynami, urządzeniami, narzędziami mierniczymi i drobnym sprzętem niezbędnym do przygotowania, przechowywania oraz ekspedycji potraw i napojów z zastosowaniem zasad BHP i zasad przeciwpożarowych,
– obsługa gościa w barze, pomoc przy wyborze dań, potraw i napojów.

Moduł barman został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe.

Monter suchej zabudowy

Liczba godzin szkolenia 60 h
Czas trwania egzaminu:
30 min część teoretyczna
40 min część praktyczna
Celem modułu jest przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz przyspieszenie adaptacji w zawodzie montera suchej zabudowy. Posiadacz certyfikatu jest przygotowany do:
– wykonywania ścianek działowych z płyt gipsowo- kartonowych,
– wykonywania sufitu podwieszanego z płyt gipsowo- kartonowych,
– wykańczania poddasza,
– wykańczania narożników.

Moduł monter suchej zabudowy został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe.

Montowanie stolarki budowlanej

Liczba godzin szkolenia 60 h
Czas trwania egzaminu
2h część teoretyczna
5h część praktyczna
Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu montowania stolarki budowlanej:
– posługuje się w sposób poprawny podstawowymi pojęciami z zakresu montażu stolarki budowlanej,
– zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z właściwościami i parametrami stolarki budowlanej,
– posiada wiedzę na temat okien i drzwi balkonowych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować,
– posiada wiedzę na temat okien dachowych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować,
– posiada wiedzę na temat drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować,
– posiada wiedzę na temat osłon przeciwsłonecznych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować,
– zna zasady BHP i potrafi je stosować w odniesieniu do montażu stolarki budowlanej.

Moduł monter stolarki budowlanej został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe.

Doradca zawodowy

Zalecana liczba godzin szkoleniowych 3 x 24 godziny
Czas trwania egzaminu:
105 min część teoretyczna
180 min część praktyczna
Do zadań doradcy zawodowego VCC należy:
– dokonywanie rozpoznania predyspozycji zawodowych
– doradztwo w zakresie wyboru – zmiany – doskonalenia: ścieżki zawodowej, w sposób odpowiadający potrzebom współczesnego rynku pracy oraz ścieżki edukacyjnej, adekwatnej do realiów aktualnego rynku pracy, jak i w kontekście zawodów przyszłości
– sporządzanie zawodowego wspólnie z klientem Indywidualnego Planu Rozwoju, który umożliwia wybór właściwej dla danej osoby z branż i zawodów, odpowiednich kierunków kształcenia oraz skutecznych metod poszukiwania – zmiany zatrudnienia,
– inspirowanie do zmian w zakresie zarządzania personelem w przedsiębiorstwach.

Certyfikat VCC z zakresu Doradztwa zawodowego jest ważny przez okres 5 lat.

Pracownik obsługi biurowej

Liczba godzin szkolenia: 60 godzin teorii, 60 godzin praktyki, 40 godzin IT, 60 godzin języka obcego branżowego
Czas trwania egzaminu:
60 min część teoretyczna
120 min część praktyczna
Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu obsługi biurowej:
– odpowiada za zarządzanie i koordynowanie codziennej pracy biura,
– obsługuje klientów, odbiera codzienną pocztę, archiwizuje dokumenty, sporządza pisma biurowe i analizuje zapytania ofertowe
– posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania biura i organizacji pracy biurowej
– posiada praktyczne umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, w tym organizacji czasu pracy przełożonego
– posiada wiedzę z zakresu organizacji pracy biurowej, przepływu informacji w zarządzaniu biurem, zasad efektywnej komunikacji, organizacji i zarządzania, kultury zawodu, zagadnień prawnych, obsługi komputera i urządzeń biurowych

Moduł pracownik obsługi biurowej został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Specjalista ds. Sprzedaży
Małgorzata Konieczna
Tel: 790 416 419
E:mail: szkolenia@isoft.biz.pl

Co nas wyróżnia?

Personalizacja szkoleń

Wychodząc naprzeciw oczekiwań klientów starannie przygotowujemy programy szkoleniowe tak aby szkolenie było idealną odpowiedzią na wymogi uczestników. Wyróżnia nas przeprowadzana indywidualna analiza potrzeb Klienta, na podstawie której dostosowujemy charakter szkolenia do oczekiwań uczestników, uwzględniając ich kompetencje. Dzięki takiemu procesowi gwarantujemy sukces i pełne zadowolenie uczestnika szkolenia.

Trenerzy

Pragnąc zapewnić naszym klientom wysoką jakość organizowanych przez nas szkoleń współpracujemy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Praktycy, specjaliści, informatycy, certyfikowani trenerzy i egzaminatorzy to nasz główny aut.

Zespół

Największą wartością naszej firmy to zespół – który tworzą ludzie z pasją i wielkim zaangażowaniem. To profesjonaliści, eksperci w swojej dziedzinie pracy. Jesteśmy zespołem który opiera rozwiązania na doświadczeniach i efektywności.

Doświadczenie

Autorskie programy szkoleniowe opierają się na wiedzy i dokonaniach uznanych trenerów w swoich dziedzinach gwarantują nam najwyższą jakość świadczonych usług. Wysoka efektywność zajęć pozwala uczestnikom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.